ÅRSREGNSKAP

Margareth_hagenAv dekan Margareth Hagen

Å være dekan handler om å ta avgjørelser i fellesskap, ta initiativ til og legge til rette for beslutninger og prosesser, å sørge for god informasjon om endringer og utfordringer. En dekan er en mellomleder – et bindeledd mellom Museplass og instituttene og enhetene på fakultetet. Dekanatet sitter i en posisjon hvor informasjon samles. Dekanatet er et mellomledd – informasjonen går fra oss til instituttene og til universitetsledelsen. Universitetet har vært involvert i mange store prosesser i 2015, derfor har denne informasjons- og bindeleddsfunksjonen vært særlig viktig i år.

I 2015 har Kunnskapsdepartementet viet universitets- og høyskolesektoren stor oppmerksomhet. Det har handlet om struktur, ledelsesformer (valgt eller ansatt) og om finansieringsmodeller.

Strukturdebatten og regjeringens såkalte strukturmelding (Meld.St. 18) har preget året. Tidlig i vårsemesteret tok UiB stilling til fremtidige samarbeidsformer med Høgskolen i Bergen, en sak som resulterte i konkrete planer for tettere samarbeid på en rekke områder, mens man sa nei til en fusjonsutredning. Denne avgjørelsen var i samsvar med HFs høringsuttalelse. I mellomtiden har samtalene med Kunst og designhøgskolen i Bergen fortsatt. I august var første fase av utredningen av en eventuell innlemming av KHiB sluttført, og fase to skal nå utrede etableringen av et nytt utøvende kunstfakultet bestående av musikkmiljøet på HF og KHiB. Utredningen blir intensiv – allerede før sommeren skal universitetsstyret ta stilling til etableringen av et nytt fakultet for utøvende kunstfag ved UiB. Utredningen skal også vurdere om alle musikk-fagene ved Griegakademiet skal ut av Det humanistiske fakultet. Dette nye fakultetet vil gjøre HF mindre i omfang og bredde – men vi vil få en sterk kunstutdanning ved UiB og dette vil gi spennende muligheter for mange av våre fagmiljøer.

I sommer gikk det ut enda en viktig høring fra KD hvor institusjonene ble bedt om å ta stilling til foreslåtte endringer i UH-loven som angikk ledelsesformer: valgt eller ansatt UH-ledelse. Etter en ganske improvisert høringsrunde i feriemåneden, ga vi i begynnelsen av august vårt høringssvar med en klar tilslutning til prinsippet om fortsatt valgt ledelse. HFs svar ble også i grove trekk gjenspeilet i høringssvaret som universitetsstyret sendte til departementet.

UiBs nye strategiske plan ble vedtatt i høst, og den tegner et universitetet som en utadrettet kunnskapsinstitusjon kjennetegnet av kvalitet og økt samhandling på tvers. Derfor skal UiB etablere flere klynger og satsingsområder.

Middelalderklyngen står kanskje fram som den mest HF-spesifikke av disse satsingsområdene, men fakultetet har potensial for å bidra sterkt inn i flere av satsingene. Arbeidet med Middelalderklyngen vil stå i fokus neste år, men det blir det like viktig for oss å delta aktivt i etableringen av UiB-satsingene og legge til rette for at HF-fagene bidrar til disse. Også HF har fått en ny strategi i høst. Den peker på tverrfaglighet, har fokus på ekstern forskningsfinansering, internasjonalisering og styrking av lektorutdanningen.

I høst har det også vært samtaler mellom Høgskulen i Volda og UiB om mer samarbeid. Dette er interessant fordi Volda representerer et sterkt humanistisk miljø som vi har mye faglig til felles med. En god start på dette tettere vestlandske samarbeidet er Språksamlingene som nå skal flyttes fra UiO til UiB. Flyttelasset vil komme over fjellene i vår, sammen med en årlig bevilgning fra departementet. Språksamlingene representerer et stort faglig potensiale og også et betydelig forvalteransvar. Det blir spennende å følge med på riggingen av denne nye faglige strukturen og på synergieffektene den vil skape for fagene og for fakultetets samarbeid med andre institusjoner.

Fremtidig forvaltning av fakultetets arkiver og samlinger har vært drøftet lenge. I år gjennomførte vi en kartlegging av arkivene og fikk en rapport som bl.a. tilrådde etableringen av et eget fakultetsutvalg for arkivene. Dette utvalget er nå oppnevnt og vil gå i gang med arbeidet i vårsemesteret.

Regjeringen har, som sagt, viet UH-sektoren stor oppmerksomhet i 2015, men mest fokus har de hatt på de humanistiske fagene. Mens 2014 var året da mange forsøkte å definere humanioras krise, ble 2015 heller preget av et mer analyserende og interessert fokus på de humanistiske fagene i Norge. I høst gikk forskningsrådet i gang med en varslet og omfattende evaluering av norsk humanistisk forskning hvor også forskergrupper blir en del av evalueringen og humanioras samfunnsrelevans kommer i fokus. Evalueringen vil kreve mye oppmerksomhet i vårsemesteret.

Det er naturlig å se denne i sammenheng med nyheten om at regjeringen nå går i gang med å skrive en stortingsmelding om humaniora. Kunnskapsministeren forklarte i en fersk kronikk at hensikten er å finne ut hvordan vi får best mulig ut av humanistisk forskning, utdanning og kompetanse, og stiller spørsmål om det er behov for å synliggjøre kompetansen til humanistene bedre.

Dekanatet gikk til valg på å legge til rette for mer tverrfaglighet. 16. desember ga fakultetsstyret sin tilslutning til en omfattende revisjon av studieprogrammene våre nettopp for å få flere større og mer sammensatte studieprogram. Studieprogramporteføljeprosjektet vil omtales som HF 2018. Dette vil bli fakultetets viktigste fellesprosjekt i 2016.

Dette var ikke en utfyllende oversikt over året. Det meste har skjedd i fagmiljøene. Der har det blant annet blitt lagt ned et systematisk og omfattende arbeid med studiekvalitet, studentrekruttering og samarbeid med skolene. Hundrevis av studenter har tatt eksamen, ca. 30 har disputert for doktorgraden og fakultetet har tilsatt ti nye vitenskapelig ansatte på mange forskjellige fagområder.

De siste månedene har vært dominert av regnskapstall og budsjettarbeidet. Budsjettarbeidet er en øvelse i å tenke framover. Det er ingen hemmelighet at fakultetet har slitt med tallene dette året. De sentrale kuttene ble vanskelige å ta når de falt sammen med de svake resultatinntektene som kom i sommer. Mange av oss har følt uro og frustrasjon. I Harald Hårfagres gate har årets budsjettarbeid vært svært krevende. Vi måtte legge fram et budsjett som var realistisk og som samtidig ikke kvalte den faglige aktiviteten, handlingsrommet vårt og dermed vår evne til inntjening i 2016. Vi har derfor satt fagbemanningsplanen på vent. Vi har også stoppet utlysninger i påvente av en bred gjennomgang av behovene og en revisjon av studieprogrammene. Det har ikke vært kjekt. Vi flyttet årets siste fakultetsstyremøte til tett opptil jul for å klare å legge fram et omforent budsjett.

Dekanansvaret fyller dagene mine. I perioder i høst ville denne jobben ha vært veldig stri, om den ikke også hadde vært så meningsfull og gjennompreget av et sterkt fellesskap. HF forvalter store og sentrale ånds- og samfunnsverdier. Derfor er det lett å rette ryggen for en HF-dekan.

2016 blir økonomisk stramt. Krympede budsjetter vil føre til at alle må gi noe og at fleksibilitet blir en enda viktigere egenskap. Hestene bites som kjent når krybben er tom, men dette er ikke en beskrivelse av det indre livet på fakultetet i høst. I møtene med instituttlederne og på ledersamlingen i høst har det tvert imot vært større interesse enn tidligere for hvordan de andre instituttene arbeider, hvorfor enkelte av instituttene sliter mer enn andre for å holde budsjettet og en vilje til å finne felles løsninger. Det lover godt for det neste året.

Jeg tror 2016 blir et år hvor det gode samarbeidet på tvers av instituttene og sentrene vil styrkes og videreutvikles. Det er dekanatets jobb å legge til rette for det. Jeg skal gjøre så godt jeg kan.

 

Tags:

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Dekan ved Det humanistiske fakultet
E-post: dekan@hf.uib.no