FAKULTETET HAR FÅTT EN NY STRATEGI

Den 24. november vedtok fakultetsstyret en ny strategisk plan for 2016-2022.

Det har vært arbeidet lenge med denne planen i dekanatet. Institutter, sentre, stipendiater og studenter har kommet med viktige innspill underveis; fakultetsstyret har drøftet foreløpige utkast. En bredt forankret prosess har ledet fram mot det endelige plandokumentet, som ikke bare skal tjene som et overordnet styringsredskap for fakultetsledelsen, men også bære fram våre felles mål og visjoner for fakultetets framtid.

Fakultetet vårt kjennetegnes av stor faglig bredde. Det er et klassisk humanistisk fakultet på et breddeuniversitet. Dette gir oss et rikt studietilbud, bredspektret forskningsekspertise og mange muligheter for tverrfaglighet. Dette er verdier vi må ta vare på og skal føre videre. Men for å få det til, må vi mestre de utfordringene humanistiske fag står overfor i dag. Det handler om å sikre økonomien. Det handler om å bli enda bedre på forskning og undervisning. Det handler om å vise vår samfunnsrelevans enda tydeligere.

Alt dette henger sammen. Økonomien vår krever mer eksterne forskningsmidler og bedre rekruttering til studiene. Studentrekrutteringen avhenger i sin tur av at vi greier å skape attraktive læringsmiljøer. Vi må ha varierte og moderne undervisningsformer. Vi må skape inkluderende og motiverende studiefellesskap på hvert fag. Vi må ha studietilbud som berører, danner og utdanner for arbeidslivet.

I forskningen trenger vi å være offensive. Vi må arbeide langsiktig, planmessig bygge sterke miljøer, utnytte bedre vår tverrfaglige kompetanse internt og våre nettverk eksternt. Nysgjerrighetsdrevet grunnforskning og utfordringsdrevet forskning skal utfylle hverandre. Vi skal engasjere oss i universitetets felles satsningsområder og vi skal ta ut flere ressurser fra nasjonale og europeiske kilder.

Vi skal ha en aktiv internasjonaliseringspolitikk både i utdanning og i forskning. Samtidig skal vi bidra til utviklingen av vårt eget samfunn. Vi skal ha nær kontakt med skole og arbeidsliv og våre kunnskaper skal være ressurser for et opplyst og reflekterende samfunnsliv.

Dekanatet vil takke de mange som har bidratt til utformingen av strategiplanen. Den gir oss et fast grunnlag for det viktige arbeidet vi alle har foran oss for å styrke og videreutvikle de humanistiske fagene i årene som kommer.

Se strategien her: DET HUMANISTISKE FAKULTETS STRATEGISKE PLAN 2016-2022

Margareth Hagen, Einar Thomassen og Claus Huitfeldt

 

 

Tags:

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Dekan ved Det humanistiske fakultet
E-post: dekan@hf.uib.no