Fakultetssamfunnet

Margareth_hagenAv dekan Margareth Hagen

Det humanistiske fakultet har sterke fagmiljøer som publiserer bredt og smalt. Vi bidrar med 23 % av alle publikasjonspoeng ved UiB, vi har mange synlige og aktive formidlere blant de sterke forskerne våre. Islam-historiker og professor Knut Vikør fikk velfortjent fakultetets formidlingspris i høst. Ugleprisen, Universitetets pris for utdanningskvalitet, gikk i høst til studieemnet Praktinf.

Studiekvaliteten vår måles på gjennomstrømning og andre kvantitative parametere, samt på evalueringer og undersøkelser av bl.a.  studentenes trivsel, helse og jobbtilfredshet etter endt utdanning o.l. Neste år skal vi arbeide målrettet med studentrekruttering, gjennomstrømning og studiekvalitet. I arbeidet med å levere samfunnsrelevant utdanning og få studentene gjennom skal vi fremheve den forskningsbaserte undervisningen som vårt særlige fortrinn.

Relevans er ikke det samme som umiddelbar nytte. Professor Eivind Tjønneland bidrar til å gi humaniora-debatten et løft, med sin artikkel i Morgenbladet (48/2014): “Å tenke over hva språk er, gjør det ikke lettere å lage middag eller å finne den rette partner. Men nytte er noe mer enn bare formålsrasjonell handling. Det er nyttig at borgerne kan snakke sammen ved å referere til tidligere problemformuleringer og historiske erfaringer. Felles historie og språk er det som holder et samfunn sammen.” Kan vi bidra sterkere til å gjøre de ferske studentene trygge på de humanistiske fagenes relevans og verdi?

Ungdomskullene som nå starter studiene sine hos oss, er vant til å produsere skriftlig og digitalt, presentere muntlig og multimedialt. Jeg tror at de har store forventninger til et universitetsstudium og at de er innstilt på å yte gjennom hele semesteret. De er vant til det. Vi kan ikke, og skal heller ikke, følge studentene opp like tett som man gjør i skolen. Et universitetsstudium skal preges av et selvstendig driv. Men jeg tror at vi må bli flinkere til å invitere studentene aktivt inn i universitetsamfunnet. Universitetsamfunnet er noe å være stolt over, og det skal ikke deles opp i studentenes samfunn og de ansattes samfunn.

Kan vi sørge for at våre studenter fra første dag av blir bevisst at de er kommet til et lærested hvor det forskes, hvor de kan forvente å bli invitert med på og bli konfrontert med forskning? Hvor de vil bli oppfordret til kritisk tenkning og selvstendig kunnskapsjakt?

Det organisatoriske rammeverket rundt konferansene og seminarene vi arrangerer, blir stadig mer profesjonalisert: påmeldingsavgifter, calls, abstracts, lunsjer og arrangementer fastsettes månedsvis på forhånd. Virker dette som terskler som hindrer spontan og selvfølgelig studentdeltakelse? Kan vi gjøre noe mer for å inkludere studentene i fagseminarene og konferansene vi arrangerer? Kan de i større grad også få aktive roller i og under konferansene våre?

Kan vi bli mer bevisste på å bruke og vise frem egen forskning til studentene, altså ikke bare lærebøkene vi har forfattet, men også den smalere artikkelen, og dessuten veien frem mot en artikkel: tankeprosessen, tvilen, hypotesene, metodene? Det er jo dette som er vår arbeidsform, vårt ”laboratorium”. Kan vi invitere gode kolleger fra andre fagmiljøer inn i forelesningene våre, lage samtaleforelesninger? Kan vi vurdere andre undervisningsformer enn tradisjonelle forelesninger og seminar, slik at studentene i enda større grad blir oppmuntret til egen aktivitet? Studentene som kommer til oss, har god digital kompetanse. Kan vi alle gjøre litt for å styrke vår egen digitale undervisningskompetanse? Den store satsingen DigUiB kan bidra.

Vi har mange unike arkiver, vi har et godt universitetsbibliotek, som huser et nytt skrivesenter. Er vi tilstrekkelig kjent med disse ressursene, at det å kunne håndtere søkemotorer og arbeide i arkiv er et håndverk og ferdigheter som må læres, og som kan styrke utdanningen vi gir?

Og: kan vi av og til droppe innom Ad fontes og slå av en prat med studentene? Det er ikke sikkert, men det kan hende at de vil synes at det er interessant.

 

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Dekan ved Det humanistiske fakultet
E-post: dekan@hf.uib.no